برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4426)

2-2-6 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………182-2-7 ابعاد و عناصر مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………192-2-8 انواع سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان…………………………………………………………………..202-2-9 مولفه‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….212-2-9-1 فرآیندها……………………………………………………………………………………………………………….212-2-9-2 عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………….232-2-9-3 تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………….242-2-10 فرآیند کلی مدیریت امور مشتریان……………………………………………………………………………..272-2-11 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله c (4425)

2-5-3-2 تعاریف ناظر بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی236-3-2- معرفی سیر تحول تفکر انگاشت کیفیت زندگی251-6-3-2- تعریف استاندارد زیست252-6-3-2- مقایسه استاندارد زیست و کیفیت زندگی263-6-3-2- تفاوت استاندارد زیست و کیفیت زندگی274-6-3-2- سیر تحولات انگاشت ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (4424)

4-2-9 تقویت کننده ابزار دقیق AD620454-2-10 تولید ولتاژ متقارن با TC7660474-3 پیاده سازی سختﺍفزاری سنسور474-3-1 تامین ولتاژ مدار474-3-2 نحوه اتصال پایه های میکروکنترلر484-3-3 نحوه اتصال پایه های ماژول RS232504-3-4 نحوه اتصال پایه های ماژول بلوتوث ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4423)

3-5 خصوصیات و ترکیب پوسته443-6 خصوصیات و ترکیب گوشته443-7 خصوصیات و ترکیب هسته473-8 میدان مغناطیسی493-8-1 وارونگی مغناطیسی493-9 فشار503-10 دما513-11 زمین نا آرام513-11-1 زمین ساخت ورقه‌ای513-11-2 عقیده‌ای پیشرفته در زمان خود513-11-3 مغناطیس دیرین523-11-4 سرآغاز یک تحول ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (4422)

2-3-2- نیتراتی شدن ………………………………………………………………………………..39 2-3-3-احیاء نیترات ………………………………………………………………………………….40 عنوان صفحه 2-3-4- نیترات زدایی ………………………………………………………………………………..40 2-4-منابع نیترات ………………………………………………………………………………………….40 2-4-1-پسماندهای انسانی و حیوانی …………………………………………………………….41 2-4-2-کودها …………………………………………………………………………………………..43 2-4-3- نیتروژن با منشا طبیعی ………………………………………………………………….48 2-4-3-1- فرسایش رسوبات طبیعی ………………………………………………………..48 2-4-3-2- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4421)

2-10-کاربرد مدل در شهرسازی202-11-مدلسازی شهری پویا (دینامیک شهری)212-12-سلول های خودکار و مدلسازی شهری232-13-کارهای اولیه 232-14-تحقیقات اخیر در زمینه مدل سازی شهری با سلول های خودکار252-15-کالیبراسیون (زینه بندی ، تنظیم ، درجه بندی ، واسنجی)282-16-شبکه های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد c (4420)

2-2-2-2-کدگذاری جایگشتی592-2-2-3-کدگذاری مقداری602-2-3-انتخاب602-2-3-1-روش چرخ گردان612-2-3-2-روش رتبه بندی622-2-3-3-روش مسابقه ای632-2-3-4-نخبه گزینی632-2-4-تولید مثل642-2-4-1-تقاطع تک نقطهای642-2-4-2-تقاطع دو نقطهای652-2-4-3-تقاطع چند نقطهای662-2-4-4-تقاطع یکنواخت662-2-5-جهش672-2-5-1-وارون کردن672-2-5-2-تبادل682-2-5-3-معکوس کردن682-2-6-تابع هدف و تابع برازندگی692-2-7-پارامترهای الگوریتم ژنتیک702-2-8-تفاوت الگوریتم ژنتیک با دیگر روشهای جستجو733-مدل‌سازی فرآیند به کمک ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق c (4418)

5-4-11-جنس سرامیک از آلومینا با دمای پایه 70 وحرارت ورودی میانگین با هدایت حرارتی ثابت (حالت 11)815-4-12-جنس سرامیک از برلیا با دمای کف پایه آلومینیومی 40 درجه سانتیگراد (حالت 12)845-4-13-جنس سرامیک از برلیا با دمای ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4416)

3-4- بافتهای موجود در کرومیتهای منطقه فرومد703-4-1- بافت و ساخت افشان703-4-2- بافت واکنشی713-4-3- ساخت نودولار723-4-4- بافت تودهای723-4-5- بافت کششی733-4-6- بافت سوپرژن733-4-7- بافت اسکلتی743-4-8- بافت جریانی743-4-9- بافت کاتاکلاستیک743-4-10- بافت لکهای753-4-11- بافت و ساخت میلونیتی753-4-12- ساخت نواری75فصل ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله c (4415)

1-6-3- فلزات جزئی……………………………………………………………………………………………………………..20 1-7- بررسی آثار زیست محیطی گاز〖SO〗_2……………………………………………………………………………..20 1-7-1- تأثیر〖SO〗_2 بر گیاهان………………………………………………………………………………………………..21 1-7-2- تأثیر 〖SO〗_2 برانسان…………………………………………………………………………………………………..22 1-8- بارش اسیدی………………………………………………………………………………………………………………….23 1-9- مواد ریزگردی(Particulate matter) ……………………………………………………………………..24 1-9-1- تأثیر ریز ذرات معلق بر انسان………………………………………………………………………………….26 1-10- برخی عناصر ادامه مطلب…